1. De deelnemer is lid van White Collar Boxing en de Boxing Businss Club na het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en acceptatie daarvan, tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
2. Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De deelnemer ontvangt dan een bewijs van ontvangst waarna de opzegging rechtsgeldig zal zijn.
3. White Collar Boxing is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
4. Betaling dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de eerste dag van de maand of het kwartaal. Hiertoe zal 14 dagen daarvoor een factuur worden verstrekt. Betaling geschiedt uitsluitend
per bankoverschrijving op rekeningnummer [invullen] ten name van White Collar Boxing, onder vermelding van het factuurnummer.
5. Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde aanmaning, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Als dan niet is voldaan, is White Collar Boxing gerechtigde de overeenkomst te beëindigen.
6. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan aan de deelnemer de toegang worden geweigerd.
7. Onderdeel van de activiteiten van White Collar Boxing en de Boxing Business Club zal zijn het volgen van training- en coaching meer specifiek op het gebied van boksen en andere sportactiviteiten.
8. Het jaarlijks doen van een erkende sportkeuring wordt aanbevolen. Op basis van deze keuring kunnen trainingsdoelen aanscherpt worden.
9. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient de deelnemer dit altijd voorafgaand te melden. Vervolgens wordt beslist of deelname verantwoord is.
10. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van boksen risico’s met zich mee kan
11. brengen en verklaart hierbij dat hij/zij uitsluitend op eigen risico deelneemt en dat kosten van enig ongeval of letsel alsmede eventuele gevolgschade geheel door hem/haar worden gedragen.
12. Tevens vrijwaart de deelnemer White Collar Boxing vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
13. White Collar Boxing behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle voorgaande versies vervallen zodra er, met kennisgeving, aangepaste versies op de site
www.whitecollarboxing.nl/ worden geplaatst en aan de deelnemer is gemaild.
1. De deelnemer is lid van White Collar Boxing en de Boxing Businss Club na het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en acceptatie daarvan, tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
2. Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De deelnemer ontvangt dan een bewijs van ontvangst waarna de opzegging rechtsgeldig zal zijn.
3. White Collar Boxing is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
4. Betaling dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de eerste dag van de maand of het kwartaal. Hiertoe zal 14 dagen daarvoor een factuur worden verstrekt. Betaling geschiedt uitsluitend
per bankoverschrijving op rekeningnummer [invullen] ten name van White Collar Boxing, onder vermelding van het factuurnummer.
5. Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde aanmaning, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Als dan niet is voldaan, is White Collar Boxing gerechtigde de overeenkomst te beëindigen.
6. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan aan de deelnemer de toegang worden geweigerd.
7. Onderdeel van de activiteiten van White Collar Boxing en de Boxing Business Club zal zijn het volgen van training- en coaching meer specifiek op het gebied van boksen en andere sportactiviteiten.
8. Het jaarlijks doen van een erkende sportkeuring wordt aanbevolen. Op basis van deze keuring kunnen trainingsdoelen aanscherpt worden.
9. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient de deelnemer dit altijd voorafgaand te melden. Vervolgens wordt beslist of deelname verantwoord is.
10. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van boksen risico’s met zich mee kan
11. brengen en verklaart hierbij dat hij/zij uitsluitend op eigen risico deelneemt en dat kosten van enig ongeval of letsel alsmede eventuele gevolgschade geheel door hem/haar worden gedragen.
12. Tevens vrijwaart de deelnemer White Collar Boxing vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
13. White Collar Boxing behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle voorgaande versies vervallen zodra er, met kennisgeving, aangepaste versies op de site
www.whitecollarboxing.nl/ worden geplaatst en aan de deelnemer is gemaild.